Ako dotknutá osoba udeľujem súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v prihláške na podujatie Bibliosféry, podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzický osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len “GDPR“) prevádzkovateľovi, ktorým je Slovenská chemická knižnica na účel realizácie podujatia Bibliosféry. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je udelený označením políčka na internetovom webovom sídle podujatia a platí do jeho odvolania, nie však dlhšie ako 2 roky, t.j. kým trvá doba uchovávania podľa článku 5 GDPR. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, a to v rovnakej forme v akej bol udelený alebo v inej dostupnej forme (napr. písomne zaslaním na adresu prevádzkovateľa, písomne zaslaním e-mailu na adresu: jozef.dzivak@stuba.sk) Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Zároveň beriem na vedomie práva dotknutej osoby upravené v článkoch 15, 16, 17, 18, 20, 21 GDPR a vyhlasujem, že prevádzkovateľ ma informoval v súlade s článkom 13. a 14. GDPR., a to na www.stuba.sk