Viaczdrojové financovanie

Prečo je trend dôležitý?
Z dlhodobého hľadiska knižnice tradične bojujú s nedostatkom finančních zdrojov. V súčasnosti Zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach vymedzuje pre knižnice možné príjmy z:
1. financovanie knižnice zriadenej podľa osobitného predpisu upravuje osobitný predpis,
2. zdrojmi financovania knižnice zriadenej podľa osobitného predpisu môžu byť:
– dotácie zo štátneho rozpočtu, dotácie z rozpočtu obce alebo dotácie z rozpočtu vyššieho územného celku,
– príjmy za knižnično-informačné služby podľa § 16, (pokuty a členské poplatky)
– finančné zdroje prijaté od iných osôb formou dotácie alebo grantu,
– príspevky z rozpočtov obcí na nákup knižničného fondu, ak regionálna knižnica plní aj funkciu mestskej knižnice,
– iné príjmy,
3. dotácie alebo granty, ktoré sú štátnou pomocou, možno knižnici podľa tohto zákona poskytnúť len v súlade s osobitnými predpismi v oblasti štátnej pomoci.
Nakoľko „trend“ podfinancovania knižníc zo strany štátu sa nemení, knižnice dnes a denne čelia skutočnosti kde získať financie na riešenie „horúcich“ otázok, ktoré ich dnes trápia: meniace sa návyky čitateľov, nové technológie, zvyšujúce sa nároky na ľudské zdroje atď. Knižnice musia zmeniť svoj spôsob myslenia a posunúť sa k inovatívnejším spôsobom financovania, pričom táto skutočnosť nepomôže „len“ financiám, ale zároveň tiež zlepší image knižníc ako taký – posilní podporu knižníc napríklad zo strany štátnej správy alebo medzi verejnosťou. Tradičné spôsoby financovania knižnice – dotácie z rozpočtu štátu/samospráv alebo príjmy z knižnično-informačných služieb – existujú (no sú nedostačujúce) už desaťročia. 21. storočie umožňuje knižniciam využiť nové, inovatívne spôsoby získavania financií (tzv. fundraisingu).

Ako uplatniť trend v knižniciach
Aktuálne možnosti financovania knižnice mimo rozpočtu štátu alebo samosprávy:

Granty/dotácie
Existuje niekoľko typov nadácií a grantov:
– firemné (nadácia Orange, nadácia ZSE…)
– komunitné (sledujú impakt v rámci geograficky ohraničenej komunity, napr. komunitná nadácia Bratislava)
– grantové a operačné nadácie/program – z medzinárodných grantov sú na Slovensku najznámejšie eurofondy, no treba sledovať aj iné typy medzinárodných grantov, ako sú napr. Nórske fondy, granty organizácie IFLA atď.
Granty sú zvyčajne určené na naštartovanie nových aktivít alebo získanie nového vybavenia. Dôležité je udržiavať si prehľad o výzvach a ponuke grantov, vedieť písať grantové žiadosti. Umenie písať grantové žiadosti nepatrí k bežnému know how slovenského knihovníka a je to jedna z oblastí, na ktorú by sa v rámci vzdelávania knižnično-informačných pracovníkov mala upriamiť pozornosť.

Crowdfunding
Podnikateľský model, pôvodne vyvinutý ako generátor financovania vo verejnom sektore. Predstavuje alternatívnu formu financovania, ktorá spája tých, ktorí majú k dispozícii finančné prostriedky a chcú ich investovať s tými, ktorí prostriedky na financovanie konkrétneho projektu potrebujú. Crowdfundingové kampane fungujú na princípe zbierania menších individuálnych príspevkov od veľkého počtu osôb, väčšinou prostredníctvom internetu. Projekty sú zvyčajne zamerané na financovanie relatívne menších cieľov. Prostredníctvom crowdfundingu je možné financovať rôzne typy projektov, či už ide o umelecké diela, rôzne charitatívne a filantropické iniciatívy, verejné projekty, inovácie, výskum a vývoj alebo iné podnikateľské zámery. Na jednej strane transakcie crowdfundingu existuje osoba s nápadom na projekt, ktorá pripraví crowdfundingovú kampaň – vlastník projektu a na strane druhej ide o investora (firmu, jednotlivca, „dav“ ľudí), ktorí dávajú peniaze na realizovanie tejto myšlienky – prispievatelia. Nie vždy je cieľom crowdfundingu čistý zisk, záujmom investora môže byť napr. aj publicita. Na Slovensku sú dostupné crowdfundingové portály (Zelenáková 2017):

startlab.sk
Slovenský StartLab bol založený ako nezisková crowdfundingová platforma, ktorá sa zameriava na verejnoprospešné projekty (čo knižnice splňajú). Je určený pre kohokoľvek s dobrým nápadom, či už je to umelec, startupista alebo aktívny občan. Zaujímavosťou tejto platformy je „matching“, ktorá „spáruje“ projekt a väčšieho sponzora. Po vzájomnej dohode sa väčší sponzor zaviaže, že prispeje polovicou z cieľovej sumy, a to tak, že každý dar, ktorý bude venovaný projektu zdvojnásobí, až do momentu dosiahnutia finančného cieľa.

startovac.cz
Startovač je domovom kreatívnych a podnikateľských projektov, ktorým sa medze nekladú. Dnes jeden z najznámejších portálov v Čechách a na Slovensku. Za svoje relatívne krátke pôsobenie na scéne však má na konte už mnoho zaujímavých projektov, či už českých (Trabantom naprieč Tichomorím), alebo slovenských (kniha AHA).

Conda.eu
Conda začínala ako tuzemská verzia rakúskej platformy a dnes je kľúčovým hráčom v celoeurópskom crowdfundingovom biznise, s pobočkami v Nemecku, Švajčiarsku, Slovinsku, Slovensku, Poľsku a Lichtenštajnsku. Conda má za úlohu spájať investorov a spoločnosti, ktoré hľadajú financovanie.

Darovanie
Darcami môžu byť inštitúcie/firmy alebo fyzické osoby. Na Slovensku je filantropia vo vztahu ku knižniciam (najmä zo strany fyzických osôb) stále podhodnotená, knižnice si neveria („knižnici nikto peniaze nikdy nedá“). Aj na získavaní donorov knižnica musí pracovať, existujú techniky ako donorov získať a ako ich osloviť. Veľkú pomoc pri získavaní darov zo strany verejnosti dnes predstavujú sociálne siete.

Fyzické osoby/verejnosť
Peniaze darujú buď priamo alebo vo forme vecných darov (súkromná knižná zbierka). V zahraničí niekedy fyzické osoby získajú malé privilégia – ročná výpožičná lehota, po dohode s mestom bezplatné parkovanie a.i. V prípade univerzitných knižníc je možné apelovať napríklad na slavných absolventov. Zaujímavá je tiež forma „darovanie prestíže“ – kedy významná osobnosť zapožičia svoje meno a v jej/jeho mene robí knižnica fundraising, napr. významná osobnosť môže vložiť odkaz na knižnicu („priateľ knižnice XY“+ kontakt) do svojich emailov.

Inštitúcie/Firmy
Tieto dary tiež nie sú len peňažné – inštitúcie/firmy často dávajú dary vo forme produktov alebo služieb (počítačové vybavenie študovne). Darcovské projekty tiež na Slovensku rozbehli banky – ako napríklad projekt Gesto pre mesto Raiffeisen banky – kedy verejnosť hlasuje a neziskový projekt, ktorý získal vo verejnom hlasovaní najviac hlasov získa od od Raiffeisen banky finančný dar dar v hodnote €1000. Záujem o inštitucionálne dary je veľký a knižnice sa musia vedieť v konkurencii žiadateľov presadiť, knižnica musí presvedčiť, že sa dar „oplatí“.

Dobrovoľníctvo
Je možné chápať ako formu daru, nie peňažného a vecného, ide o darovanie práce, znalostí. Význam tejto formy môže stúpať v súvislosti so starnutím populácie (nárastu počtu aktívnych seniorov). Príkladom je v Čechách Mestská knižnica Louny, kde sa počet dobrovolníkov pohybuje bežne nad 15 ľudí. Štruktúra je veľmi rôznorodá, od študentov, ženy v domácnosti až po seniorov. Spolupráca je vzájomne právne ošetrená podľa občianského zákoníka a knižnica má tiež zadefinovaný „Kódex dobrovolníka“. Odmenov pre dobrovolníkov v tejto knižnici je predovšetkým ústne ocenenie, pre seniorov práca medzi ľuďmi, VIP služby knižnice (využívanie služieb zdarma, bezplatná účasť na akciách) (Lišková 2010).

Poriadanie akcií/eventov
Oblasť fundraisingu, kde knižnice môžu plne prejaviť svoju kreativitu. Príklady eventov z amerických verejných knižníc (Mies 2013):
The Town of Pelham Public Library organizuje „tematické“ čítania – významná osobnosť prinesie obľúbenú knihu a celé posedenie „sa točí“ okolo knihy (občerstvenie, výzdoba, hudba…),
Santa Cruz County Public Law Library – rôzne turnaje – šach, skrebl, bingo, …,
The Lawrence Public Library spolupracovala s miestnymi umelcami. Vytvorili tematické záložky zamerané na cenzurované detské knihy, ktoré sa následne predávali v spojistosti Medzinárodným týždňom zakázaných kníh,
The Bonner Springs Library každoročne usporiadáva sériu jazzových koncertov v súsediacom parku.
Univerzitné knižnice pri organizovaní akcií môžu osloviť bývalých významných absolventov, poriadať zaujímavé odborné diskusie v spolupráci s pedagógmi. Eventy univerzitnej knižnice môžu byť tiež určené verejnosti ako jedna z ciest propagácia univerzity:
Concordia University Portland – študentský golfový turnaj,
Indiana State University využíva možností putovných výstav (fotky, inštalácie),
Cardiff University v spolupráci s Fakultou humanitných vied poriada umelecké predstavenia.

Nakoľko poriadanie väčších akcií je pomerne náročné z hľadiska vstupov, je možné využiť spoluprácu so samosprávou: letné festivaly, súťaže, koncerty. Pre akýkoľvek druh akcie platí, že knižnici prinesie nielen peniaze, ale aj publicitu.

Aukcie
Špecifický druh eventu a veľmi zaujímavým príkladom inovatívneho získavania financií. V Českej republike sa napríklad uskutočnila aukcia v Mestskej knižnici Rakovník. Mali nápad urobiť zbierku zo starých stoličiek, oslovili mladých výtvarníkov, ktorí stoličkám darovali nový výzor. Všetky stoličky boli následne v knižnici vydražené, pričom aukcia bola sprevádza doplnkovými akciami ako predajná výstava výtvarníkov, autorské čítanie, výtvarné dielne apod. Výsledkom tejto aukcie bolo 62 000,- Kč a publicita pre mladých výtvarníkov (Křikavová 2010).

Predaj reklamných predmetov
Môže byť spojené so špecifickou aktivitou, alebo môže ísť o nezávislý predaj. Knižnice predávajú záložky, tašky, perá, na ktorých je ich logo alebo slogan. Opäť, predaj reklamných predmetov poskytuje knižnici nie len financie, ale aj publicitu.

Literatúra
Viaczdrojové financovanie:
KŘIKAVOVÁ, Milena, 2010. Hudbu, výtvarné umění a dobročinnost nabídla rakovnická knihovna. In Městská knihovna Rakovník [online]. Rakovník: Městská knihovna Rakovník, 2011 [vid. 2017-11-10]. Dostupné na:
http://www.knihovna-rakovnik.cz/?pageshowing=8&more=1360#msg1360

LIŠKOVÁ, Kateřina, 2011. Dobrovolnictví ve veřejných knihovnách. Duha [online]. Roč. 24, č. 4 [cit. 2012-04-24]. ISSN 1804-4255. Dostupné na: https://duha.mzk.cz/clanky/dobrovolnictvi-ve-verejnych-knihovnach

MIES, Ginny 2013. Creative fundraising ideas for libraries.In TechSoup for libraries [online]. 12. 9. 2013 [2017-11-10]. Dostupné na: http://www.techsoupforlibraries.org/blog/creative-fundraising-ideas-for-libraries

ZELENÁKOVÁ, Dominika, 2017. Najznámejšie slovenské a české crowdfundingové platformy: prehľad a porovnanie. In Podnikajte.sk [online]. 24. 5. 2017 [cit. 2017-11-10]. ISSN 1338-2187. Dostupné na: https://www.podnikajte.sk/financie/c/3192/category/financie-na-podnikanie/article/slovenske-ceske-crowdfundingove-platformy.xhtml

Príklady dobrej praxe:
HANNAH, Kathryn Covier, 1997. Alternative funding for libraries: a plan for success. In The Bottom Line [online]. Vol. 10, no. 4, pp.169-175 [cit. 2017-11-10]. ISSN 0888-045X. Dostupné na: https://doi.org/10.1108/08880459710183053

POTTS, Janet Christine a Vincent ROPER, 1995. Sponsorship and fund‐raising in public libraries: American and British perceptions. In New Library World [online]. Vol. 96, no. 1, pp.13-22 [cit. 2017-11-10]. ISSN 0307-4803. Dostupné na: https://doi.org/10.1108/03074809510075470

ROBERTS, Jean, 2017. Generating additional funding using new technologies. Insights. Vol. 3, no. 2, pp. 17-22. ISSN 2048-7754.

SIMSER, Charlene N., Marcia G. STOCKHALM a Elizabeth TURTLE, 2015. Libraries as publishers: a winning combination. In OCLC Systems & Services: international digital library perspectives [online]. Vol. 31, no. 2, pp.69-75 [cit. 2017-11-10]. ISSN 1065-075X. Dostupné na: https://doi.org/10.1108/OCLC-01-2014-0006