Spolupráca na národnej úrovni

Knihovnícka konferencia Bibliosféry – knihovnícke sféry dôverné. Podujatie je určené najmä pracovníkom knižníc na pozíciách stredného a vyššieho manažmentu, ako aj všetkým tým, ktorí sa neboja ponúknuť svoje názory, nápady a aktívne sa zapojiť a diskutovať. Bibliosféry sa týkajú verejných, akademických aj vedeckých knižníc. Ide o nový formát, na ktorom účastníci hľadajú odpovede na nové výzvy, ktoré súčasná doba prináša knižniciam vo svete a na Slovensku. V úvode zosumarizujú rok, posun slovenského knihovníctva a implementáciu trendov identifikovaných na poslednom podujatí. Rozhovory o knižniciach potom prebiehajú formou diskusií v malých pracovných skupinách. Každá zo skupín má svojho lídra a jednotliví účastníci sú vyžrebovaní v prvý deň podujatia, čím sa zabezpečí rôznorodosť názorov v skupinách.
Počas pracovného dňa pracujú pracovné skupiny samostatne v oddelených priestoroch. Ich cieľom je prostredníctvom diskusie spoločne identifikovať a rozpracovať nové trendy. Tie bude potrebné v budúcnosti zohľadniť a implementovať v knihovníckej praxi. Závery každej pracovnej skupiny sú prezentované všetkým účastníkom Bibliosfér vrátane spoločnej diskusie ku každej téme. Cieľom je, aby týmto diskusia neskončila, ale aby sa prijaté odporúčania pretavili do praxe. O rok sa účastníci opäť stretnú a zhodnotia, komu a ktoré z odporúčaní sa podarilo naplniť a zrealizovať.