Spolupráca knižníc a knihovníckych škôl

Na knihovníckych podujatiach sa v súčasnosti často diskutuje o pripravenosti a úrovni znalostí absolventov vysokých knihovníckych škôl. Vyvstáva predovšetkým otázka, či sa knižničná a informačná veda vyučujú v súlade s potrebami praxe. Preto je nutné, aby školy a knižnice na tejto úrovni spolupracovali, aby zistili, aké kompetencie a znalosti absolventov ich budúci zamestnávateľ požaduje a tieto zistenia zohľadniť pri kreovaní obsahu štúdia. Z tohto dôvodu vznikol v Českej republike projekt ERNIE realizovaný v rokoch 2013 – 2015. Hlavným cieľom bolo zvýšiť spoluprácu medzi Kabinetom informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity v Brně a ďalšími univerzitami, výskumnými organizáciami a podnikmi, v ktorých sa uplatňujú informační profesionáli. Projekt mal tri cieľové skupiny: študentov vysokých škôl (predovšetkým z odboru informačné štúdiá a knihovníctvo), akademických a ostatných odborných pracovníkov vysokých škôl, pracovníkov zaoberajúcich sa výskumnou, vývojovou alebo vzdelávacou činnosťou. Výstupom projektu je 5 publikácií a prekladov, ktoré sú voľne dostupné.
Je dôležité, aby sa knihovníci a zástupcovia knihovníckych škôl pravidelne stretávali na rôznych fórach a diskutovali o tom, ako študenta knihovníctva čo najlepšie pripraviť na výkon povolania. Takéto stretnutia prebehli v Moravské zemské knihovně v Brně za podpory projektu ERNIE, aj na konferencii Infodays (2014), kde sa stretli zástupcovia Ústavu informačních studií a knihovnictví univerzity Karlovy v Praze a Kabinetu informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity v Brně.
Podobne sa v rámci konferencie Knihovny současnosti 2015 konal workshop zameraný na spoluprácu knižníc a knihovníckych škôl. Jeho cieľom bolo diskutovať o možnostiach zapojenia študentov do činnosti knižníc prostredníctvom praxe a terénnych projektov.