Dobrovoľníctvo v knižnici – spolupráca s tretím sektorom

V Stratégii rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020 je v rámci Priority 1.2 Budovanie knižníc ako komunitných, multikultúrnych a informačných centier a miest neformálneho celoživotného vzdelávania opatrenie Vytvoriť podmienky a podporovať zapájanie dobrovoľníkov do služieb knižníc. Univerzitná knižnica UMB v Banskej Bystrici (ďalej len UK UMB) začala už v roku 2012 spolupracovať s Katedrou sociálnej práce Pedagogickej fakulty UMB a Centrom dobrovoľníctva so sídlom v Banskej Bystrici. Na začiatku bolo potrebné určiť vhodnú cieľovej skupiny dobrovoľníkov, vytipovať činností, ktoré budú vykonávať a zadefinovať osobnostné a iné predpoklady a zručnosti – profil dobrovoľníka. Pilotný projekt bol primárne zameraný na dobrovoľníctvo seniorov v UK UMB a trval jeden rok. Od októbra 2013 do decembra 2014 pracovalo v knižnici 7 dobrovoľníkov, z toho 5 z radov seniorov. Realizovali dobrovoľnícku činnosť v piatich dislokovaných študovniach, pracovali 2 – 4 hodiny týždenne (počas semestra) a vykonávali jednoduché pomocné práce na základe zadefinovaných pozícií, (vyhľadávanie a ukladanie kníh, pomoc pri kopírovaní…). Táto forma spolupráce sa ukázala ako prínosná pre dobrovoľníkov i pre knižnicu. Dobrovoľníci môžu uplatniť svoje celoživotné profesijné, ale aj životné skúsenosti a vedomostí, rozšíriť svoje aktivity, dostanú príležitosť obnoviť si pracovné návyky alebo získať prvé pracovné skúsenosti a potrebnú prax. Na druhej strane pracovníci knižnice majú viac času venovať sa priamej komunikácii s používateľmi a pružnejšie reagovať na ich požiadavky. Výpomoc dobrovoľníkov je dôležitá najmä pri zvýšenej návštevnosti knižnice (semester, predĺžené otváracie hodiny študovní, dvojzmenná prevádzka) a pri nárazových prácach. Od roku 2013 pracovalo v UK UMB 24 dobrovoľníkov, viacerí sa do knižnice pravidelne vracajú.