Spolupráca

Prečo je trend dôležitý?

Podľa správy The best countries for book lovers (2016) figuruje Slovensko na prvom mieste v počte knižníc na 100-tisíc obyvateľov. Toto označenie už zrejme nie je pravdivé, pretože aktuálny Zoznam slovenských knižníc (2017) zverejnený na webovej stránke Ministerstva kultúry SR eviduje 5 208 knižníc, z toho viac ako 2 100, prevažne školských a verejných knižníc, ktoré sú označené ako vyradené. Je potrebné prehodnotiť stav aktívnych knižníc na Slovensku a efektívnosť ich fungovania. Nie počet knižníc, ale ich spolupráca pri poskytovaní služieb, zdieľaní priestorov a fondov by mohla výrazne prispieť k lepšiemu stavu knihovníctva na Slovensku.
Spoluprácu knižníc možno definovať ako vzájomný vzťah, v ktorom partnerské knižnice “spoločne investujú zdroje, využívajú obojstranné výhody, zdieľajú riziko, zodpovednosť, kapacity a financie“ (Sarjeant-Jenkins a Walker 2014, s. 5). Dá sa realizovať na rôznych úrovniach a s rôznymi partnerskými subjektami. Dôraz na spoluprácu a kooperáciu medzi knižnicami na úrovni komunálnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej zvyšuje komfort používateľov i zamestnancov.
Výzva na Strategickú spoluprácu knižníc na národnej i medzinárodnej úrovni je jedným z hlavných záberov diskusií vyplývajúcich z IFLA Trend Report (2016). Na regionálnej a národnej úrovni sa zdôrazňuje aj spolupráca s komunitou, orgánmi štátnej a verejnej správy či s podnikateľskými subjektami.
Aj uchádzanie sa o väčšie národné a medzinárodné projekty financované z európskych fondov úzko súvisí s partnerstvami. Jednou z podmienok pre ich čerpanie je totiž vytvorenie konzorcia žiadateľov/partnerov (How to get funding? 2017) .
Knižnice majú problém so získavaním kvalifikovaných zamestnancov, ktorí majú skúsenosti s využívaním moderných informačných a komunikačných technológií, aj s prípravou projektov. Práve vzájomná spolupráca by mohla prispieť k väčšej kooperácii v oblasti prípravy projektov i zdieľania know-how a odborníkov.

Ako uplatniť trend v knižniciach

V zahraničnej literatúre sa pomerne často stretávame s pojmom joint use libraries, kde “dve, alebo viaceré knižnice poskytujú svoje služby v rovnakej budove na základe vzťahov špecifikovaných na základe dohody“ (Bundy a Amey 2006, s. 502). V spoločnej budove môžu fungovať rôzne typy knižníc (verejné, školské, akademické), ale aj iné vzdelávacie a výskumné inštitúcie, vládne agentúry, obchodné spoločnosti i komunitné organizácie a centrá dobrovoľníkov. Jednotlivé knižnice a organizácie si aj napriek svojim rozdielnym funkciám dokážu udržať svoje podstavenie. O prínosoch, faktoroch úspešného plánovania a hodnotenia takejto formy spolupráce hovoria vo svojom článku Bundy a Amey (2006). Konkrétne príklady spoločného využívania budovy opisujú Sarjeant-Jenkins a Walker (2014), McNicol (2006), Bergoc (2012), Halverson a Plotas (2006), Peterson (2004). Takáto forma spolupráce by sa mohla osvedčiť aj na Slovensku. V každom krajskom i okresnom meste na Slovensku sa nachádza viac typov knižníc bojujúcich s priestorovými i prevádzkovými problémami. Jednotlivé knižnice sa nemusia obávať ohrozenia svojho postavenia, pretože na základe Zákona č. 126/2015 o knižniciach má každý typ knižnice definované svoje základné i osobitné funkcie. Spoločné využívanie budovy a kooperácia by mohli prispieť k odstráneniu konkurenčného boja o používateľa. S tým úzko súvisí aj optimalizácia siete knižníc a lepšie prerozdeľovanie a šetrenie finančných prostriedkov zriaďovateľov na činnosť a rozvoj infraštruktúry knižníc.

Spolupráca sa nemusí týkať len poskytovania služieb v spoločnej budove. Výborne môže fungovať aj spolupráca v oblasti spoločného poskytovania služieb viacerých knižníc/inštitúcií na úrovni mesta. Vzájomné môže byť aj zdieľanie skúseností dobrej praxe a poznatkov (Library experts sharing), ale i odbornej pomoci, napr. pri príprave projektov, verejného obstarávania, v oblasti spravovania informačných systémov, tvorby webových stránok, optimalizácie aktivít na sociálnych sieťach i platforiem na poskytovanie služieb, repozitárov a i. na lokálnej aj národnej úrovni. Knižnice s využitím odbornej pomoci môžu na jednej strane pracovať efektívnejšie a na druhej strane môžu ušetriť aj množstvo finančných prostriedkov, keď sa pri čiastkových úlohách obrátia na externú pomoc experta.

Prehodnotenie stavu a optimalizáciu siete knižníc na Slovensku môže uľahčiť využívanie vzdialených služieb prostredníctvom internetu. Verejné knižnice by mali svojich používateľov vhodne navigovať ako získať vzdialený prístup do odborných a vedeckých elektronických informačných zdrojov (EIZ), ktoré sú pre používateľov dostupné prostredníctvom akademických knižníc či Centra vedecko-technických informácií SR. Verejné knižnice vzdialené služby nemusia vnímať ako konkurenciu, práve naopak, používatelia isto ocenia snahu a v prípade absencie požadovanej literatúry vo svojom fonde nasmerovanie do inej knižnice.
V súvislosti s optimalizáciou siete knižníc na Slovensku je potrebné hovoriť aj o zrušení či nahradení malých verejných knižníc, resp. ich pobočiek. V prípade ich zrušenia, najmä v rurálnych regiónoch s väčším počtom malých sídiel či samôt, prichádzajú do úvahy mobilné knižnice – bibliobusy, ktorých cieľom je poskytovať „základné“ služby verejnej knižnice v regiónoch. Podľa niekoľkých záverečných prác, vytvorených na túto tému (Mušáková 2016, Sliacky 2006, Zelonkayová 2014), existuje množstvo regiónov, v ktorých by sa mohli bibliobusy uplatniť a bol by o takýto typ služby záujem. Problematiku je potrebné začať riešiť v spolupráci viacerých knižníc, určiť zodpovednú knižnicu, ktorá by predstavovala metodický a koordinačný orgán, vypracovť prieskum pre zavedenie služby bibliobusov a taktiež spoločne predložiť projekt, ktorý by riešil financovanie. Spolupráca knižníc by sa mohla mohla ďalej realizovať úrovni tvorby projektu a fondu pre bibliobus, metodickej pomoci, zaškolenia personálu, ale aj obstarania bibliobusu a otázok spojených s jeho prevádzkou.

Spoluprácu je potrebné rozvíjať na národnej úrovni. Príkladom takejto spolupráce sú knihovnícke spolky a asociácie. Tie majú vo svojich stanovách zakotvenú podporu spolupráce knižníc, vytváranie podmienok na ich efektívne fungovanie, ako aj zvyšovanie postavenia knižníc. Z ich strany je potrebné analyzovať politické a legislatívne bariéry a zvyšovať povedomie o funkciách knižníc v digitálnej spoločnosti a transformáciu knižníc na moderné centrá všestrannej podpory obyvateľstva.
Na národnej úrovni je potrebné riešiť aj spoluprácu medzi knižnicami a vzdelávacími inštitúciami. Už na základe výsledkov diskusií na konferencii Bibliosféry – knihovnícke sféry dôverné je jasné, že vzdelávanie knižnično-informačných pracovníkov je vzdialené praxi v knižniciach. Potrebné je zadefinovať požiadavky z reálnej praxe všetkých typov knižníc a následne apelovať na príslušné vzdelávacie inštitúcie, aby ich zapracovali do učebných osnov. Tejto problematike sa podrobnejšie venuje trend Vzdelávanie.
Jedným z nadstavbových trendov zadefinovaných na spomínanej konferencii bolo aj vytvorenie platformy, ktorá by zastrešovala odborníkov z rozličných oblastí (ekonómie, marketingu, projektového manažmentu, sociológie a v neposlednom rade knihovníctva), podporovala spoluprácu a napomáhala prispôsobovaniu sa knižníc meniacemu sa prostrediu prostredníctvom lobingu. Analýze slovenského knihovníctva by mohla pomôcť aj nezávislá agentúra, ktorá by nezaujato zadefinovala úlohy knižníc v súčasnosti, ich nedostatky i možnosti rozvoja (Lugg, Tucker a Sugnet 2010).

Vo svete populárnym a efektívnym príkladom spolupráce na regionálnej i národnej úrovni sú konzorciá zabezpečujúce prístupy do elektronických informačných zdrojov. Úlohy a výhody konzorcií na základe dotazníkových prieskumov zosumarizovala Valerie Horton (2013) vo svojom článku aj v rozhovore s Ronou Wade (2014), kritický uhol pohľadu prináša Sandler (2014).
Na Slovensku máme skúsenosti s konzorcionalnym zabezpečovaním prístupu do EIZ. Pre potreby vedecko-výskumnej komunity na Slovensku boli spočiatku realizované prostredníctvom konzorcií univerzít (prvé konzorciá vznikali od roku 2002) financovaných rozvojovými projektami Ministerstva školstva SR a od roku 2009 centrálne zabezpečené prostredníctvom národných projektov NISPEZ – NISPEZ IV spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov EÚ (predtým Operačný program Výskum a vývoj – OP VaV, teraz Operačný program Výskum a inovácie – OP VaI).
Aj napriek existencii vyššie zmieneného projektu, môžem byť pre akademické a vedecké knižnice zaujímavá spolupráca v oblasti nákupu a využívania EIZ, ktoré v projekte nie sú zahrnuté, prostredníctvom Electronic research ERMS a spoločného discovery systému. Okrem manažmentu EIZ, sledovania jeho životného cyklu, môže byť ERMs využívaný na benchmarking poskytovaním odkazov na tvorcov, vydavateľstvá, zoznamy sledovanej literatúry, základné informácie o licenčných podmienkach, analýz prekrývania sa jednotlivých zdrojov a pod. ERMS môže taktiež odpovedať používateľom na otázku, aké EIZ sú na Slovensku dostupné, aké časopisy, kde sú dostupné a za akých licenčných podmienok. Pre knižnice systém zas môže uľahčiť prácu s ich manažmentom, sledovaním štatistik, hodnotením a pod. (Valachová 2017).

Na medzinárodnej úrovni by sa nadnárodné knihovnícke organizácie mali sústrediť na témy týkajúce sa ochrany osobných údajov, autorského práva, slobody prejavu a slobodného prístupu k informáciám (IFLA, 2016).

Literatúra
Spolupráca:
BERGOC, Albert, 2012. Challenge and change: three decades of joint use libraries in the city of Onkaparinga, South Australia. Australian public libraries and inforamtion services. Vol. 25, no. 3, pp. 116-120. ISSN 1030-5033.

BUNDY, Alan a Larry AMEY, 2006. Libraries like no others: evaluating the performance and progress of joint use libraries. In Library trends [online]. Vol. 54, no. 4, pp. 501-518 [cit. 2017-06-19]. ISSN 0024-2594. Dostupné na: https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/3644/BundyAmey544.pdf?sequence=2&isAllowed=y

HALVERSON, Kathleen a Jean PLOTAS, 2006. Creating and capitalizing on the town/gown relationship: an academic library and a public library form a community partnership. The journal of academic librarianship [online]. Vol. 32, no. 6, pp. 624-629 [cit. 2017-06-28]. ISSN 0099-1333. Dostupné na: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0099133306001893

HORTON, Valerie, 2013. Whither library consortia?. Collaborative librarienship [online]. Vol. 5, no. 3, pp. 149-163 [cit. 2017-06-28]. ISSN 1943-7528. Dostupné na: http://digitalcommons.du.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1128&context=collaborativelibrarianship

How to get funding?, 2017. Horizon 2020: the EU framework programme for research and innovation [online]. European Commision [cit. 2017-06-28]. Dostupné na: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/how-get-funding

IFLA Trend Report Update 2016 [online]. Hague: IFLA [cit. 2017-06-28]. Dostupné na: https://trends.ifla.org/update-2016

LUGG, Rick, J. Cory TUCKER a Chris Sugnet, 2010. Library collaboration and the changing environment: an interview with Rick Lugg, R2 Consulting. Collaborative librarienship [online]. Vol. 2, no. 1, pp. 18-21 [cit. 2017-06-28]. ISSN 1943-7528. Dostupné na: http://digitalcommons.du.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1268&context=collaborativelibrarianship

McNICOL, Sarah, 2006. What makes a joint use library a community library? Library trends [online]. Vol. 54, no. 4, pp. 519-534 [cit. 2017-06-28]. ISSN 0024-2594. Dostupné na: https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/3652/McNicol544.pdf?sequence=2&isAllowed=y

MUŠÁKOVÁ, Ivana. 2016. Bibliobusy a ich význam pri poskytovaní knižničných služieb obyvateľom SR. Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied, Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva. Diplomová práca. Školiteľ: Jarmila Majerová.

PETERSON, Christina A., 2004. The Martin Luther King, Jr. library: abstract joint-use library as an urban educational corridor. Metropolitan Universities [online]. Vol. 15, no. 3, pp. 30-40 [cit. 2017-06-28]. ISSN 1047-8485. Dostupné na: https://journals.iupui.edu/index.php/muj/article/view/20172

SANDLER, Mark, 2014. How super-consortia saved our libraries from the forces of evil… and themselves. Collaborative librarienship [online]. Vol. 6, no. 1, pp. 1-5 [cit. 2017-06-28]. ISSN 1943-7528. Dostupné na: http://digitalcommons.du.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1108&context=collaborativelibrarianship

SARJEANT-JENKINS, Rachel a Keith WALKER, 2014. Working together: joint-use Canadian academic and public libraries. In Collaborative librarianship [online]. Vol. 6, no. 1, pp. 5-19 [cit. 2017-06-19]. ISSN 1943-7528. Dostupné na: http://digitalcommons.du.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1109&context=collaborativelibrarianship

SLIACKY, Michal, 2006. Bibliobusy. Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra knižničnej a informačnej vedy. Diplomová práca. Školiteľ: Elena Sakalová.

The best countries for book lovers, 2016. ischool@syracuse [online]. New York: Syracuse University [cit. 2017-06-28]. Dostupné na: https://ischoolonline.syr.edu/blog/best-countries-book-lovers/

VALACHOVÁ, Zuzana, 2017. Systémy pre správu elektronických zdrojov (ERMS) a ich využitie v knižniciach. Univerzita Komenského v Bratislave. Katedra knižničnej a informačnej vedy. Diplomová práca. Školiteľ: Marta Špániová.

WADE, Rona a Valerie HORTON, 2014. Collaboration in Australian library consortia. Collaborative librarienship [online]. Vol. 6, no. 1, pp. 46-49 [cit. 2017-06-28]. ISSN 1943-7528. Dostupné na: http://digitalcommons.du.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1113&context=collaborativelibrarianship

ZELONKAYOVÁ, Lucia, 2014. Bibliobus – knižnica v pohybe. Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, Inštitút slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií, Katedra knižničných a informačných štúdií. Školiteľ: Valéria Závadská.

Zoznam slovenských knižníc, 2017. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky [online]. Bratislava: MK SR [cit. 2017-06-28]. Dostupné na: http://www.mksr.sk/posobnost-ministerstva/kulturne-dedicstvo-/kniznicny-system/kniznice-156.html

Zákon č. 126/2015 o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej.

Príklady dobrej praxe:
Bibliosféry: knihovnícke sféry dôverné [online]. [S. l.]: Bibliosféry, 2017 [cit. 2017-06-26]. Dostupné na: https://bibliosfery.schk.sk/wordpress/

Centrum informacji naukowej i Biblioteka Akademicka [online]. Katowice: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2012 [cit. 2017-06-26]. Dostupné na: http://www.ciniba.edu.pl/

Centrum informacji naukowej i Biblioteka Akademicka. Wikipedia: wolna encyklopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 26.12.2016 [cit. 2017-06-26]. Dostupné na: https://pl.wikipedia.org/wiki/Centrum_Informacji_Naukowej_i_Biblioteka_Akademicka

Akademická knihovna. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích [online]. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017 [cit. 2017-06-26]. Dostupné na: https://www.lib.jcu.cz/

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích [online]. České Budějovice: Jihočeská vědecká knihovna, 1997-2017, 12.4.2013 [cit. 2017-06-26]. Dostupné na: http://www.cbvk.cz/

Centrum dobrovoľníctva Banská Bystrica [online]. Banská Bystrica: Centrum dobrovoľníctva, 2017 [cit. 2017-06-27]. Dostupné na: http://www.centrumdobrovolnictva.sk/

ERNIE: platforma výzkumné a vzdělávací spolupráce v síti informačních profesionálů [online]. [cit. 2017-2017-06-28]. Dostupné na: http://ernie.knihovna.cz/

Podzimní informační dny: první informace o konferenci Infodays. Inflow: information journal [online]. Brno: Inflow, 2007-2013 [cit. 2017-06-28]. ISSN 1802-9736. Dostupné na: http://www.inflow.cz/podzimni-informacni-dny-prvni-informace-o-konferenci-infodays

KRČÁL, Martin. Spolupráce knihoven a knihovnických škol. Knihovny současnosti 2015: sborník z 23. ročníku konference, konané ve dnech 8.–10. září 2015 v areálu Univerzity Palackého v Olomouci [online]. Praha: Sdružení knihoven ČR, 2015. S. 102. ISBN 978-80-86249-75-9. ISSN 1805-6970. Dostupné na: http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/2015/knihovny_soucasnosti_2015.pdf