Bezbariérové informačné centrum Ekonomickej univerzity v Bratislave

„Bolo zriadené s cieľom zabezpečiť študentom a používateľom so špecifickými potrebami plnohodnotný prístup k informačným zdrojom knižnice“ (Bezbariérové informačné centrum 2016).
Používateľom so špecifickými potrebami poskytuje knihovnícku asistenciu pri výpožičných službách, príprave dokumentov na prezenčné štúdium na dohodnuté pracovné miesto, referenčných a rešeršných službách. V časopiseckej študovni má vybavené technologicky špecializované počítačové pracovisko, poskytuje prístup k asistenčným technológiám, akými sú prenosná čítacia lupa a prenosný skener vo forme pera. Študentom so špecifickými potrebami poskytuje predĺženú výpožičnú dobu, digitalizačné služby vo forme poskytovania digitálnych kópií knižničných dokumentov alebo kópií článkov z časopisov a zborníkov v súlade s autorským zákonom výhradne pre potreby zdravotne znevýhodnených v rozsahu odôvodnenom ich zdravotným obmedzením a tiež informačné vzdelávanie.