SWOT analýza

Všeobecne môžeme skonštatovať, že príklady dobrej praxe týkajúce sa analýzy prostredia nie sú vždy zjavné, je to skrytý proces, za ktorým sú viditeľné čiastkové alebo aj komplexnejšie výsledky.

Mestská knižnica v Bratislave realizovala v súvislosti s rozpracovaním stratégie rozvoja mesta v roku 2016 svoju vlastnú stratégiu činnosti aj s použitím metód SWOT analýzy.

Hoci je konkrétne šitá na našu knižnicu, niektoré veci sa dajú použiť aj všeobecne – stav priestorov, slabšie financovanie – málo investícií, nízke platy atď. Koncepciu rozvoja na roky 2016 – 2018 sme vypracovali s cieľom podnietiť zriaďovateľa pri plnení našich úloh a cieľov. Obsahuje víziu, analýzu organizácie, sebahodnotenie a ciele a úlohy s ohľadom na skvalitnenie služieb pre verejnosť a zvýšenie výkonov knižnice. Súčasťou je charakteristika organizácie a jej zamestnancov, analýza projektov a aktivít, partneri a spolupracujúce inštitúcie. Spoločná SWOT analýza nám priniesla ucelený pohľad na naše silné a slabé stránky. Významnou časťou koncepcie bolo stanovenie úloh a cieľov na roky 2016 – 2018. S odstupom času vidíme, že značnú časť sa nám podarilo splniť, takže takéto komplexné definovanie a analýza bola pre knižnicu určite prínosná.