Bibliosféry

knihovnícke sféry dôverné

Čo sú Bibliosféry?
Bibiosféry nie sú konferenciou ani workshopom. Organizátori pripravili inovatívny formát, ktorý nazvali rozhovory o knižniciach. Po vzore IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) a ALA (American Library Association) budú účastníci Bibliosfér hľadať odpovede na nové výzvy, ktoré súčasná doba prináša knižniciam aj na Slovensku. Pri hľadaní nových trendov sa zameriame najmä na oblasti, ako sú: demografia, ekonomika, spoločnosť a politika, výskum, vzdelávanie a technológie.

Aký bude program?
Rozhovory o knižniciach budú prebiehať formou diskusií v malých pracovných skupinách. Každá zo skupín bude mať svojho lídra a jednotliví účastníci budú vyžrebovaní v prvý deň podujatia, čím sa zabezpečí rôznorodosť názorov v skupinách. Počas druhého dňa budú pracovné skupiny pracovať samostatne v oddelených priestoroch. Ich cieľom bude prostredníctvom diskusie spoločne identifikovať a rozpracovať nové trendy vo vyššie uvedených oblastiach. Tie bude potrebné v budúcnosti zohľadniť a implementovať v knihovníckej praxi.

Čo bude výstupom rozhovorov o knižniciach?
Závery každej pracovnej skupiny budú prezentované všetkým účastníkom Bibliosfér vrátane spoločnej diskusie ku každej téme. Závery budú následne zosumarizované do spoločného odporúčania pre strategické smerovanie a priority knižníc pre danú oblasť. Cieľom je, aby týmto diskusia neskončila, ale aby sa prijaté odporúčania pretavili do praxe. O rok sa účastníci opäť stretnú a zhodnotia, komu a ktoré z odporúčaní sa podarilo naplniť a zrealizovať.

Komu sú Bibliosféry určené?
Podujatie je určené najmä pracovníkom knižníc pracujúcim na pozíciách stredného a vyššieho manažmentu, ako aj všetkým tým, ktorí sa neboja ponúknuť svoje názory, nápady a aktívne sa zapojiť a diskutovať. Bibliosféry pôjdu naprieč knihovníckou obcou na Slovensku a týkajú sa ako verejných, tak aj akademických a vedeckých knižníc. Každý účastník Bibliosfér bude zaradený do pracovnej skupiny a bude mať možnosť sa aktívne zapojiť do rozhovorov.