Program

19. November 2017
16.00 – 21.00 Zasadnutie pripravného výboru
20. November 2017
12.00 – 14.00 Registrácia
14.00 – 15.50 Workshop I. Projekt NISPEZ 4 a stav OA na Slovensku
16.00 – 16.10 Otvorenie Bibliosfér 2017 – Radoslav Ragač, Ministerstvo kultúry SR
16.10 – 17.50 Open caffee – Predstavenie hlavných trendov v knižniciach
17.50 – 18.10 Prestávka a rozdelenie účastníkov do pracovných skupín a vysvetlenie princípu práce v skupinách
18.30 – 20.00 Večera
20.00 – 23.00 Aquarium night
21. November 2017
07.30 – 10.00 Raňajky a diskusia v pracovných skupinách
10.00 – 11.30 Knihovník v ére 4. priemyselnej revolúcie – práca v skupinách a definovanie vedomostí a požiadaviek na pracovníkov knižníc
11.30 – 12.30 Sumarizácia výsledkov pracovných skupín a zadefinovanie návrhov na vzdelávanie knižnično-informačných pracovníkov
12.30 – 14.00 Obed
14.00 – 15.30 Práca v skupinách – definovanie najpálčivejších problémov slovenského knihovníctva a návrh riešení
15.30 – 16.30 Sumarizácia výsledkov v pracovných skupinách a formulácia požiadaviek pre ministerstvá
16.30 – 17.30 Moderovaná diskusia pri káve
18.30 – 20.00 Večera
20.00 – 22.00 Knihovnícka olympiáda
22. November 2016
7.30 – 10.00 Raňajky a diskusia
10.00 – 11.30 Prezentácia príkladov dobrej praxe z prostredia knižníc – uplatňovanie trendov zadefinovaných na konferencii Bibliosféry 2016 v praxi
11.30 – 12.30 Diskusia s prednášajúcimi formou Open Caffee
12.30 – 13.30 Záver