Info

O čom budú Bibliosféry 2017
Podujatie Bibiosféry nie sú konferenciou ani workshopom. Organizátori pripravili formát, na ktorom účastníci Bibliosfér hľadajú odpovede na nové výzvy, ktoré súčasná doba prináša knižniciam vo svete a na Slovensku. V úvode účastníci zosumarizujú rok, pokrok slovenského knihovníctva a implementáciu trendov identifikovaných na poslednom podujatí. Bibliosféry – Rozhovory o knižniciach potom prebiehajú formou diskusií v malých pracovných skupinách. Každá zo skupín má svojho lídra a jednotliví účastníci sú vyžrebovaní v prvý deň podujatia, čím sa zabezpečí rôznorodosť názorov v skupinách. Skupiny identifikujú ďalšie nové trendy so zameraním sa najmä na oblasti, ako sú demografia, ekonomika, spoločnosť a politika, výskum, vzdelávanie a technológie.

Systém práce
Počas pracovného dňa pracujú pracovné skupiny samostatne v oddelených priestoroch. Ich cieľom je prostredníctvom diskusie spoločne identifikovať a rozpracovať nové trendy. Tie bude potrebné v budúcnosti zohľadniť a implementovať v knihovníckej praxi. Závery každej pracovnej skupiny sú prezentované všetkým účastníkom Bibliosfér vrátane spoločnej diskusie ku každej téme. Cieľom je, aby týmto diskusia neskončila, ale aby sa prijaté odporúčania pretavili do praxe. O rok sa účastníci opäť stretnú a zhodnotia, komu a ktoré z odporúčaní sa podarilo naplniť a zrealizovať.

Pre koho sú Bibliosféry určené
Podujatie je určené najmä pracovníkom knižníc pracujúcim na pozíciách stredného a vyššieho manažmentu, ako aj všetkým tým, ktorí sa neboja ponúknuť svoje názory, nápady a aktívne sa zapojiť a diskutovať. Bibliosféry pôjdu naprieč knihovníckou obcou na Slovensku a týkajú sa ako verejných, tak aj akademických a vedeckých knižníc. Každý účastník Bibliosfér bude zaradený do pracovnej skupiny a bude mať možnosť sa aktívne zapojiť do rozhovorov.